Integritetspolicy

 

Vilka personuppgifter behandlar vi

De personuppgifter som Kronan Försäkringskonsult AB (”Kronan”) samlar in är beroende av vilken relation vi har till dig eller vilken försäkring som är aktuell. Informationen nedan anger vilken information vi kan komma att behandla om dig, men det innebär inte att vi nödvändigtvis vid varje given tidpunkt behandlar all denna information.

 

Allmän information

Allmän information samlas in för att identifiera dig som befintlig eller potentiell kund, för att ge dig bättre service genom våra olika kommunikationskanaler, för att kommunicera med dig och för att hantera olika typer av betalningar (exempelvis utbetalning av skadeersättning).

Personlig information

Namn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer.

Personnummer och andra officiella uppgifter från myndigheter

Personnummer, körkortsuppgifter och folkbokföringsadress.

Finansiell information och kontouppgifter

Bankkontonummer, kontouppgifter och annan betalningsinformation.

Försäkrings- och skadeinformation

Försäkrings- och skadeinformation samlas in för att ingå försäkringsavtal och vid skador. Vi kan till exempel behöva uppgifter om den egendom som försäkringen omfattar. Nedanstående utgör exempel på uppgifter vi samlar in:

Fordonsuppgifter

Registreringsnummer, försäkringsnummer, fordonstyp och egenskaper.

Övrigt

Din kontakt med oss: E-post, kontakthistorik, brev.

Information från externa källor

För att komplettera och hålla den information som du tillhandahållit oss aktuell inhämtar vi kompletterande information från externa källor, som offentligt tillgänglig information, kommersiellt tillgängliga källor och information från våra samarbetspartners.

 

Hur vi samlar in personuppgifter om dig

Vi samlar in uppgifter om dig från olika källor beroende på din relation med oss.

Direkt från dig

Exempel: Vi inhämtar uppgifter från dig när du är i kontakt med oss via hemsidor, telefon och e-post samt visar intresse för köp av försäkring, köper försäkring eller anmäler en skada.

Användande av våra tjänster, webbsidor och information publicerad på sociala medier

Exempel: Vi använder nätidentifierare (cookies) när du använder våra tjänster och besöker våra websidor. Dessa är viktiga för att optimera din upplevelse och användning av de tjänster vi erbjuder dig.

Direkt från din arbetsgivare, förening eller annan sammanslutning

Exempel: Register över anställda eller medlemmar, alternativt försäkran om anställning eller medlemskap, kan inhämtas för att bekräfta att du har rätt att teckna en viss försäkring eller omfattas av viss försäkring tecknad av din arbetsgivare, förening eller sammanslutning.

Direkt från samarbetspartner, tillverkare, drivmedelsbolag och finansbolag

Exempel: För att erbjuda dig märkesanpassade erbjudanden och betalningslösningar.

Direkt från samarbetspartner, andra försäkringsbolag, polisen och andra myndigheter och institutioner

Exempel: För att utreda och reglera skador kan vi inhämta uppgifter från samarbetspartner, andra försäkringsbolag, polisen och andra myndigheter och institutioner, för att utreda din och andra parters rätt till ersättning.

Register hos myndigheter, försäkringsgivare och andra externa parter

Exempel: Vi inhämtar uppgifter om den egendom som du innehar från tillgängliga register.

 

Hur vi använder dina personuppgifter

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas stöd i gällande lagstiftning, det måste finnas en rättslig grund för behandlingen. För att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig

  • för att fullgöra avtalet med dig - till exempel information om försäkringstagaren, andra försäkrade, den försäkrade egendomen och risken relaterad till försäkringen samt uppgifter som är nödvändiga för att fastställa rätt till försäkringsersättning; eller
  • för att fullgöra en för Kronans rättslig förpliktelse. Exempelvis för att uppfylla Kronans dokumentationsplikt vid rådgivning och förmedling av försäkringar.

Behandlingen av dina personuppgifter får även göras

  • efter en intresseavvägning, där Kronans intresse av att utföra behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd. Denna grund är tillämplig på behandling i syfte att motverka bedrägerier, för direktmarknadsföring, för att underhålla och utveckla säkerheten i våra IT-system eller då det är nödvändigt för samarbetet med våra samarbetspartners.

För det fall vi anlitar någon annan part utanför Kronan för behandling av personuppgifter som vi ansvarar för utförs det alltid med omsorg och med krav på att dataskyddsförordningens krav för personuppgiftsbiträden uppfylls.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi sparar dem eller den längre tid som kan föranledas enligt gällande rätt, till exempel tillämpliga preskriptionstider och krav enligt försäkringsrörelse, bokförings- eller redovisningslagen.

 

Ändamålen med behandling av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter.

Försäljning, förmedling och administration av försäkring

Vi behöver behandla personuppgifter för att ingå, förmedla och administrera försäkringsavtal med dig och för att identifiera dina försäkringsbehov, din risk och rätt att köpa eller teckna viss försäkring. Vi använder även uppgifterna för administration och för att erbjuda dig tjänster relaterade till dina försäkringar och ditt kundengagemang.

Skadereglering

Vi behöver behandla personuppgifter för att ta emot och administrera skador och rättsliga anspråk.

Hantera vår relation med dig

Vi använder personuppgifter för att identifiera dig som kund, att kommunicera med dig och tillhandahålla relevant information till dig.

Återförsäkring

Vi kan i begränsad omfattning komma att sammanställa och lämna ut uppgifter för att teckna och göra anspråk på återförsäkringsskydd.

Tillhandahållande av tjänster från våra partners

Vi använder dina personuppgifter för att våra samarbetspartners ska kunna erbjuda tjänster som är relaterade till våra försäkringsprodukter.

Marknadsföring

Vi samlar in och analyserar personuppgifter för att kunna skicka erbjudanden om försäkring och annan användbar information anpassad för dig. Du kan komma att få försäkringserbjudanden som vi bedömer kan vara intressanta och relevanta för dig. Samtidigt försöker vi undvika att skicka eller visa information som inte kan antas vara relevant för dig. Vi säljer aldrig information om dig till någon utomstående tredje part.

Utveckling

Vi använder personuppgifter, t.ex. inspelade telefonsamtal, för att utveckla vår verksamhet, våra produkter och tjänster, genomföra marknadsundersökningar och andra analyser, inklusive kundnöjdhetsundersökningar.

Penningtvätt och bedrägerier

Vi använder personuppgifter för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering samt för att förebygga, utreda och avvärja bedrägerier, liksom för att analysera och hantera andra kommersiella risker.

Myndighetsrapportering

Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt gällande rätt och att på begäran kunna svara myndigheter när de har rätt att få del av uppgifter enligt lag.

Upprättande av statistik

Vi använder personuppgifter för att ta fram statistiskt underlag för våra riskbedömningar och försäkringsprodukter.

 

Hur vi delar personuppgifter med andra

Vi tillämpar sekretess avseende våra kunder och deras information. I vissa fall kan vi dock överföra personuppgifter till andra parter men endast när det finns ett lagligt stöd för sådan överföring.

Behandling av personuppgifter som sker genom personuppgiftsbiträden utgör inte en sådan överföring utan anses ske inom ramen för vår kontroll.

Beroende på försäkringsprodukt och personuppgifternas natur kan dina personuppgifter komma att överföras till eller behandlas av

  • Försäkringsbolag, försäkringsförmedlare och ombud - uppgifterna delas i den utsträckning det är nödvändigt för att för att fullgöra avtalet eller vidta åtgärder inför tecknande av försäkring.
  • Banker och finansbolag för betalningsadministration, fordonsinformation samt information till anmälda innehavare av säkerhetsrätter i försäkrad egendom;
  • Partners inom reparation och skadebesiktning – information om försäkringens innehåll och omfattning samt kontaktuppgifter kan delas om det är nödvändigt för att besiktiga eller åtgärda en skada;
  • Myndigheter och nämnder– vi tillhandahåller uppgifter till myndigheter och nämnder när vi är skyldiga att tillhandahålla informationen för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att tillvarata våra intressen i ett rättsligt förfaranden;
  • Tjänsteleverantörer – vi kan även komma att dela dina uppgifter med andra tjänsteleverantörer inom ramen för t.ex. skadeförebyggande för att erbjuda dig ytterligare tjänster;
  • IT-leverantörer – vi använder leverantörer för drift, underhåll och utveckling av våra IT-miljöer och andra IT-tjänster.

 

Dina rättigheter 

För det fall du önskar information har du rätt att beställa en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig genom att skicka ansökan om detta till oss dpo@kronan-forsakring.se. Du har även rätt att få närmare information om hur dina personuppgifter behandlas. Vi säkerställer alltid din identitet innan du får tillgång till din information.

Du har rätt att begära rättelse av eller radering av sådan information som du anser vara felaktig och du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter om det inte föreligger en laglig grund för vår hantering. Du kan även under vissa förutsättningar begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Vänligen observera att viss information kan vara undantagen från din rätt till radering enligt gällande rätt. Du har även rätt att vända dig till oss med en invändning och få behandlingen av dina personuppgifter prövad.

 

Kontaktuppgifter

Kronan Försäkringskonsult AB, organisationsnummer 556767-5151, är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Kronans Dataskyddsombud på dpo@kronan-forsakring.se. 

Solna den 18 maj 2018