Om du som kund vill framföra klagomål mot Kronan rörande förmedling av försäkring, vänligen kontakta Gustaf Petersson som är klagomålsansvarig på tel. 070-648 05 01 eller via brev ställt till Kronan Försäkringskonsult AB, Box 3118, 169 03 Solna.

Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomålet ska besvaras snarast. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagandet samt när ett svar kan förväntas komma. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaren ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Finns efter det fortfarande missnöje
med Kronan kan ärendet prövas av ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller allmän domstol.
Observera dock att ARN endast prövar tvister som rör konsumenter.