Försäkring ur ett fastighetsägarperspektiv

Vi ser på fastighetsförsäkring utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Ett synsätt som ger incitament till löpande underhåll, skadeförebyggande och skadereglering enligt BRL, föreningens stadgar och upprättad skadepolicy. Vår uppfattning är försäkringen endast bör användas när den verkligen behövs. Över tid påverkas premien positivt och föreningen får en bättre totalekonomi.

Som kund till Kronan ingår alltid AdEx Trygghetspaket Vatten, huvuddelen av Trygghetspaket Tork och ett förmånlig prova på erbjudande avseende AdEx Trygghetspaket Lägenhet. Vilket bl.a. innebär hjälp vid vattenskada och kostnadsfri hyra av byggtork.

Gällande Kronans erbjudande och Trygghetspaketen gäller inga bindningstider. Gällande den provision Kronan erhåller från försäkringsbolagen så är den premieneutral och medför den ingen extra kostnad. 

Information enligt lagen om försäkringsförmedling

Kronan Försäkringskonsult AB är ett försäkringsförmedlarföretag registrerat hos Bolagsverket och godkänt av Finansinspektionen som även är tillsynsmyndighet. Inom Kronan finns registrerade försäkringsförmedlare. Kronan är oberoende vilket innebär att vi inte styrs av försäkringsgivarintressen och att vi varken äger eller ägs av något försäkringsbolag. Finansinspektionen är på begäran skyldig att upplysa om förmedlare hos Kronan har rätt att förmedla försäkringar och ev begränsningar i tillståndet.

Som försäkringsförmedlare omfattas Kronan av ansvarsförsäkring i försäkringsbolaget QBE Insurance (Europe) Limited, Sweden Branch. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som Kronan kan ådra sig vid försäkringsförmedling. Som kund har du rätt att rikta skadeståndsanspråk direkt till försäkringsbolaget.

Om du som kund vill framföra klagomål mot Kronan rörande förmedling av försäkring, vänligen kontakta Gustaf Petersson som är klagomålsansvarig på tel. 070-648 05 01 eller via brev ställt till Kronan Försäkringskonsult AB, Box 3118, 169 03 Solna.

Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomålet ska besvaras snarast. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagandet samt när ett svar kan förväntas komma. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaren ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Finns efter det fortfarande missnöje med Kronan kan ärendet prövas av ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller allmän domstol. Observera dock att ARN endast prövar tvister som rör konsumenter.

Som förmedlare erhåller Kronan ersättning i form av provision från försäkringsbolaget motsvarande försäkringsbolagets distributionskostnad. Generellt gäller fn 12% till 15% av försäkringspremien.

Finansinspektionen
Box 103 97, 103 97 Stockholm, 08 – 787 80 00, finansinspektionen@fi.sewww.fi.se

Bolagsverket
851 81 Sundsvall, 060 – 184 000, bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se

Svenska försäkringsförmedlares förening
Apelbergsgatan 36, 111 37 Stockholm, 08-545 215 40, info@sfm.sewww.sfm.se